اولیاء گرامی لطفا تا تاریخ 5 بهمن ماه برای پرداخت شهریه به مدیریت مراجعه فرمایید. با تشکر